वर्ग समझदार नामांकन

  वर्गवार नामांकन (13-06-2017)

कक्षा

वर्ग

कुल नामांकन

औसतन नामांकन

I

1

42

42

II

1

45

45

III

1

42

42

IV

1

50

50

V

1

52

52

VI

1

50

50

VII

1

59

59

VIII

1

55

55

IX

1

59

59

X

1

46

46

XI (Commerce)

1

17

17

XI (Science)

1

31

31

XI (Humanities)

0

00

00

XII (Commerce)

1

27

27

XII (Science)

1

36

36

XII (Humanities)

0

00

00